» Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nailcolor.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.nailcolor.pl, dalej zwanym Sprzedającym, jest firma:

Krzysztof Jakobi VISAGE
ul.Słupskich 2
85-332 Bydgoszcz
NIP 559-140-01-58
REGON 341619913

Numer rachunku bankowego:

mBank 87 1140 2004 0000 3002 5088 5708

Kontakt:

Tel. 698 694 168

E-mail: biuro@nailcolor.pl§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego,zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nailcolor.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8. Strona – Sprzedający i Klient.

9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.nailcolor.pl

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.nailcolor.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.nailcolor.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie zakupione od Polskiego Dystrybutora marki Sally Hansen Coty Polska Inc.§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWEŃ

1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email biuro@nailcolor.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 698 694 168.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej Fedex , system Paczkomatów Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia sposobem nadania.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa".

5. Sklep Internetowy prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż wysyłkową - nie ma możliwości odbioru osobistego zamówień.


§ 5 PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) lub Fakturę VAT na życzenie Kupującego.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.§ 6 DOSTAWA

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może znacznie utrudnić rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni kalendarzowych (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów  używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego drogą pisemną, a zwracany towar odesłać na adres siedziby Sprzedającego.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Na towar spełniający wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.W przypadku paragonu fiskalnego zostanie on przekazany do naszego biura księgowego celem rozliczenia a zwrot zapłaty następuje w ciągu 2 dni.§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI

1. W przypadku zamiaru skorzystania z procedury reklamacji Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną.

2. Podstawą przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres siedziby Sprzedającego z dołączonym i podpisanym drukiem reklamacyjnym oraz kopią dowodu zakupu. Reklamacje bez dowodu zakupu wymagają wpisania do druku reklamacyjnego kwoty zapłaty uiszczonej na rzecz Sprzedającego. Formularz reklamacyjny powinien zawierać szczegółowy opis wady zakupionego towaru, żądania i dane Reklamującego (imię nazwisko, adres korespondencyjny, dane do przelewu, własnoręczny podpis).

3. Prosimy o zachowanie dowodu nadania reklamowanej przesyłki. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru na adres siedziby Sprzedającego. Po reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedającego na adres  Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można wymienić na nowy, Sprzedający zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 31.11.2016r.
Przejdź do strony głównej
Złóż zamówienie telefonicznie Biuro Obsługi Klienta
Polecają nasSklep NailColor.pl otrzymał Wyróżnienie od Producenta marki Sally Hansen. Jest to dla nas powodem do dumy, a jednocześnie potwierdzeniem, że oferujemy najwyższą jakość produktów i usług, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających Klientów.  
czytaj więcej ...
Newsletter

 
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Ciebie o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Płatności: Akceptujemy płatności
Transport: Transport towarów